A pályázati konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési- oktatási intézmények igényei szerint.

A pályázati konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési- oktatási intézmények igényei szerint.

A kulturális közösségfejlesztés olyan társadalomfejlesztési gyakorlat, mely a legkülönbözőbb társadalmi problémákra, lehetőségekre az emberek szűkebb-tágabb csoportjainak közös fellépésében, közösségi problémamegoldások kiérlelésében hisz, ezeket a folyamatokat támogatja. Az előzőekből kitűnik, hogy a közösségfejlesztésnek a legalapvetőbb elve és célja az aktív részvétel, az emberek bevonása a problémák megoldási folyamatába. Így akár iskolai, akár helyi szinten olyan együttműködés kezdődhet el, mely összekovácsolhatja a fiatalokat, szívesebben vesznek részt az őket érintő problémák megoldásában vagy akár a problémák kialakulásának megelőzésében. Ilyen módon az általunk kidolgozott kulturális közösségfejlesztő tevékenységek érdemben járulnak hozzá a társadalom fejlődéséhez.
Hosszú távú célunk, hogy a célcsoporttagjaink a projekt során megismert tudásanyagot mind tárgyi, mind eszmei értelemben be tudják építeni mindennapjaikba, használják azokat, sőt továbbadják a közvetett célcsoport tagjainak, a későbbiekben pedig leszármazottjaiknak. Így az elsajátított kompetenciák nem merülnek feledésbe. A magyar népi kultúra hagyományos megjelenési formái napjainkban eltűnőben vannak, de az egymást követő nemzedékek népművészeinek köszönhetően a népművészet mégis él, állandóan változik, újabb motívumokkal, formákkal, színekkel gazdagodik.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.02.01 – 2020.01.31.

Elnyert támogatás összege: 23.424.782 Ft (100% támogatási intenzitás)